Related Post

28 Replies to “5 loại cây tuyệt đối KHÔNG trồng trước cửa nhà – Bỏ ngay để tránh gặp xui”

  1. 3:04 Móng Cái chỗ mình đang ở cây đấy trồng ở nhà văn hóa ở đó toàn tổ chức hội chợ nghe nói cây đấy có ma có một ngôi mộ hay ngôi gì đấy ko nhớ

  2. Cây gì thì mình không biết chứ.cây dâu tằm ..trồng có thể trừ tà nha ad… roi dâu roi mây Cha ông ngày sưa dùng để bắt ma. còn trẻ nhỏ thì làm chuỗi dâu cho đeo..

  3. Dâu tằm ăn trừ ma, mà ko được trồng cây dâu tằm ăn trước nhà vì dẫn dụ ma. Trời đựu…..tao sống sao.

  4. CÁC BĄN NÓI SAI HËT PHÁ HĄI SINH VÂT CÅNH .TÔI ĐANG SŐNG Ö THÀNH PHŐ ĐÀ LĄT LÀ MÔT NÖI DU LĮCH NÖI TIËNG .RÄT NHIËU CÂY LIËU RŮ Ö BÊN ĐUONG VÀ CÁC CĂN NHÀ BIET THU CÓ HÀNG TRĂM NĂM ĐËN NAY. KHI NÀO MÖI BĄN TŐI ĐÀ LĄT THĂM QUAN NHÉ . CÒN NHÀ MÌNH ĐA SI SANH CÓ TRÊN 10 LOĄI TRÖNG TRUOC CÜA NHÀ VÀ XUNG QUANH NHÀ .TŐ VÄN DÄU. HIÊN NAY CÓ CÂY TRÅ MÌNH 1 TY VND CHŮA BÁN .THÖI BUÖI NÀY MÀ CÁC BĄN CÒN NOI CHUYÊN HOANG TUONG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *