Related Post

7 Replies to “9.7 Tỉnh Hoà Bình duyệt dự án thủy điện Suối Mu bỏ qua qui định pháp luật.”

  1. Chúc các anh thành công mong các anh tiêu diện dc nhiều (xâu bọ ) cho nhân dân dc nhờ dân chúng xã tự do đang lầm than….

  2. VoVa oi mong anh luon manh khoe đe bao ve quyền va loi ích hop pháp cua nguoi dan nghèo nhe dan on anh lam đay

  3. Cái vụ này căng đấy nha ở đây là có phải Quê của tiến sĩ hớt tóc không ông mà sao tiến sĩ không đưa vụ này ra phê bình mà phải để cho anh Dũng Vova nên phê bình cái này phê bình tiến sĩ tóc nha

  4. Sống trong chế độ độc tài thì phải chấp nhận thôi cũng tại dân vn đã ủng hộ và tôn thờ nó

  5. Vô va phai xem ki xem dư an nay có du tất ca các thu tuc giây tơ trưa hay nói vi môt dư án 9 w thi chũ đâu tư bo ra mây trm ty ho phai có du các loai giây liên qoan tơi thu tuc pháp li ho vơi dám thi công vây ngươi dân ơ thôn dó chi o đươc xa thông báo đâu tư

  6. Thuc tê vn phát triên rât cân điên nhưng cung o phai thế ma phai xem sét ki dư án có gây anh hương tơi cuôc sống cua nhân dân o đư án thuy điên suối mu la do ubnd tinh cấp phép vây ubnd tinh hoa binh phai có trach nhiêm giai quyêt nhưng thăc mă cua nhân dân nếu tinh ma o giai quyêt thi kiên lên thanh cha chinh phu môt thuy điên đươc cấp phép xây dưng phai có khoang trên 30 giây tơ liên qoan đến pháp lý vây vô va giúp dân tim luât sư thao đơn kiên ubndtinh hoa binh tơi thanh tra chinh phu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *