Related Post

9 Replies to “Bảng chấm công tự động trên Excel”

  1. Cảm ơn Video rất hay va bổ ích. Anh cho hỏi thêm có cách nào thay đổi tháng mà thay đổi luôn dữ liệu ko a. Tức là đang chấm công tháng 1 mà khi thay đổi tháng 2 thì toàn bộ dữ liệu trên bảng chấm công sẽ trở lại như chưa chấm công ko a. Và ngược lại khi trở về tháng 1. Ta sẽ nhìn thấy bảng chấm công đã làm việc trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *