Bộ sưu tem: Tem Mỹ 4 con dính liền ( usa stamp block of 4 collection )Bộ sưu tem: Tem Mỹ 4 con dính liền ( usa stamp block of 4 collection )

Nhấn vào đây để coi thêm video

Plate blocks, also known as plate-number blocks, refer to stamps that are still attached to their original sheet and including the serial number of the printing plate in the sheet’s margin or selvage. The format of the plate-block numbers depends on when the stamps were printed, and who did the printing. Prior to 1894, when the U.S. Bureau of Engraving and Printing (BEP) began printing stamps, private companies were contracted for this task. These included Rawdon, Wright, Hatch & Edson of New York and Toppan, Carpenter, Casilear & Co. of Philadelphia, both of whom joined other printers in 1879 to form the American Bank Note Company, which also printed U.S. postage stamps.

Các khối tấm, còn được gọi là khối số tấm, đề cập đến các tem vẫn được gắn vào tờ gốc của chúng và bao gồm số sê-ri của tấm in trong lề lề hoặc tấm bìa. Định dạng của số khối tấm phụ thuộc vào thời điểm tem được in và ai đã in. Trước năm 1894, khi Cục Khắc và In (BEP) của Hoa Kỳ bắt đầu in tem, các công ty tư nhân đã được ký hợp đồng cho nhiệm vụ này. Những người này bao gồm Rawdon, Wright, Hatch & Edson của New York và Toppan, Carpenter, Casilear & Co. of Philadelphia, cả hai đã gia nhập các nhà in khác vào năm 1879 để thành lập Công ty American Bank Note, cũng in tem bưu chính của Hoa Kỳ.

#stampcollection #platebock #suutamtem

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

5 Replies to “Bộ sưu tem: Tem Mỹ 4 con dính liền ( usa stamp block of 4 collection )”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *