Cách Import danh sách Khách hàng bằng excelCách Import danh sách Khách hàng bằng excel: Khi sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI thì người sử dụng có thể import danh sách Khách hàng đã được tạo qua file excel vào phần mềm bán hàng VNUNI bằng cách sử dụng phần mềm import là XlsToSql.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *