Related Post

2 Replies to “Cảm lạnh – Cảm cúm (VOA)”

  1. BS hiểu biết quá cao, câu hỏi được đặt ra bất ngờ mà vẩn có thể trả lời nhanh lẹ chính xác,thật đáng khâm phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *