Related Post

8 Replies to “Đánh bại BillGate trong 30 giây [Magnus Carlsen ]”

  1. Carlsen chơi ăn gian ở 0:35.Bill Gates chưa bấm giờ mà Carlsen đã nhặt quân đặt vào vị trí tiếp theo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *