Related Post

8 Replies to “Dota Truyền Kỳ. Thức tỉnh Yurnero và tẩy luyện.”

  1. đồ thức tỉnh của yunero trong legen lun ấy chứ k rơi trong ải đâu 5 viên đá thức tỉnh thì 500xu á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *