Related Post

5 Replies to “Game Đối Kháng Huyền Thoại – Guilty Gear X2”

  1. cho mk hỏi mn 1 tý nhớ có từng chơi 1 game đối kháng mà có n/v cô bé quàng khăn đỏ ý , cho mk hỏi game ấy tên j vậy ah

  2. ở phút thứ 3 ý , có chữ arcade xong ấn nút nào để chơi tiếp thế ad , ấn cả bàn phím mà không thấy nó nẩy j lun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *