Related Post

3 Replies to “Giành nhau tiền cúng chùa các sư múa võ sôi nổi khiến phật tử ngao ngán”

  1. Ôi sư tăng thời 4.0 chuyện đời chuyện tình,chuyện tranh ăn,chuyện hung hăng,chuyện gì cũng có thể xảy ra nơi cửa chùa,trên đường phố !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *