Related Post

6 Replies to “[HƯỚNG DẪN] Diệt Virus Shortcut trên USB”

  1. File system đó của là file sao lưu của Windows nhưng hay bị giấu virus trong đó nên tốt nhất là xóa cả. Chỉ giữ lại trong trường hợp cần restore nhưng mà bị virus thì restore cũng thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *