PHẬT TÂM KINH PHẨM – QUYỂN THƯỢNG – ĐÃ CHỈNH SỬA



PHẬT TÂM KINH PHẨM – QUYỂN THƯỢNG
( Cũng thông với Đà La Ni Đại Tùy Cầu )
Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi phụng chiếu dịch Phạn ra Hán
Sa môn Thích Quảng Trí dịch từ Hán ra Việt văn
* Đọc theo trang:
——————————————————————————————————————————————————–
1. Bồ Đề Tâm Khế – 9:59
2. Bồ Đề Tâm Thành Tựu Khế – 12:46
3. Chánh Thọ Bồ Đề Khế – 15:43
4. Như Lai Mẫu Khế – 21:01
5. Như Lai Thiện Tập Đà La Ni Khế – 30:16
6. Như Lai Ngữ Khế – 37:29
(Định ấn trong Như Lai Ngữ Khế – 42:10)
——————————————————————————————————————————————————–
🙏 Trong video này còn có nhiều lỗi khuyết, nhiều sai sót, nhiều chỗ không hoàn toàn, chúng con xin chí thành tâm sám hối.🙏 Cúi xin tất cả chư Phật, Tôn Pháp, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng và toàn thể pháp giới cho chúng con được tiêu tội.🙏 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 🙏
🙏 Nguyện đem công đức nầy, hướng về khắp tất cả chúng sanh đồng tròn thành Phật đạo! 🙏
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Ga tê, ga tê, pa ra ga tê, pa ra sâm ga tê, bô đi xoá ha.🙏

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://indiancinema-analysis.com/category/lam-dep/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *