Related Post

5 Replies to “QUAY CẢNH MÁY CẮT LÚA YANMAR 82 XUỐNG PHÀ CHUYỂN PHÀ máy gặt đập Liên Hợp dc”

  1. Quay canh may cắt lúa yamar 82 … cắt lúa loi nước bùn nhanh qua Thóc tuốt xong cho len tan bo may lam việc rất hieu qua va nhanh 🤙🤙🤙😊😊😊😘😘😘😊😘👌👌♥️🤙🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🤝🤝🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *