Related Post

17 Replies to “REVIEW TỪ VỰNG TOEIC THÁNG 9”

  1. Từ vựng là cái chủ yếu nhất trong bài thi nên bạn làm nhiều video hơn về từ vựng đi 🙂

  2. em đã cố tìm nhưng không thấy tài liệu nào tổng hợp ngắn gọn về thứ tự từ trong câu. a có thể làm clip tổng hợp k a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *