Du Lịch✅

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́ Ngày 4 – 7/7/2019 vừa qua, Công ty TNHH Long Thuận đã phối hợp…