Related Post

5 Replies to “TIN MỚI 24/10/2019 “Móng vuôt rồng đỏ”: của Huawei GÃY CÁNH trong tham v0ng banh trướng Trung Quốc”

  1. Bay giờ mới lòi ra là đang dân chủ ngầm làm việc cho thế giới ngầm NWO.. Thương đế đà phai trump xuống pha âm mưu bọn quy đó này

  2. TC sẻ dùng medicins để đầu độc cả TG , vì tiền mà Mỹ và TG coi mạng sống của dân trong nước
    Sau kg dùng các nước Á Đong khác để sản xuất thuốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *