Related Post

One Reply to “Trường Hạ Ni, Lễ Sớt Bát Chùa Phước Thiện Bình Chánh”

  1. MÔ PHẬT ,NI TRƯỞNG CHÚC HẢI .LÀ BẬC NI LƯU DÌU DẮT CHÚNG SANH ĐẾN BỜ CÍAC NGỘ . NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *